Obsah tohoto textu:

 1. Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod
 2. Reklamační řád
 3. Podmínky používání webového rozhraní

A. Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod

  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Beyou umístěného na webovém rozhraní www.beyou.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

  naší společností:

  Belief s.r.o., se sídlem Potocká 58/7, Kohoutovice, 623 00 Brno
  IČ: 01797581
  DIČ: CZ01797581
  zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 79451
  adresa pro doručování: Belief s.r.o., Boční 620, 664 71 Veverská Bítýška
  telefonní číslo: +420 733 403 296
  kontaktní e-mail: info@beyou.cz

  jako prodávajícím

  a Vámi jako kupujícím.

   

  1. Úvodní ustanovení

  Kupní smlouvou se zavazujeme dodat vám zboží uvedené v objednávce a vy se zavazujete toto zboží převzít od dopravce a zaplatit nám kupní cenu (nebo jenom „cenu“), včetně nákladů spojených s dodáním zboží a případných poplatků souvisejících se zvoleným způsobem platby, uvedeným v objednávce. Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

  1.1. Vztahuje se kupní smlouva pouze na zboží?

  Jako kupní smlouva (nebo jenom „smlouva“) se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o smlouvu o poskytování služeb.

  1.2. Je kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou?

  O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

  V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

  1.3. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

  Jako spotřebitel máte především:

  • právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod (článek 7 těchto obchodních podmínek);
  • právo ze záruky na zboží, jejíž podmínky a uplatnění se řídí Reklamačním řádem;
  • právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);
  • právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy (článek 11.3 těchto obchodních podmínek).
    

  1.4. Čím se řídí náš právní poměr?

  Náš právní poměr se řídí následujícími dokumenty:

  • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
  • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;
  • Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci na webovém rozhraní, ochranu vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
  • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
  • objednávkou a jejím přijetím z naší strany;
    

  a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

  • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
  • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

  Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

  1.5. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

  Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

  Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

  2. Uživatelský účet

  2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  3. Kupní smlouva

  3.1. Jak uzavíráme kupní smlouvu?

  Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace zboží je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

  3.2. Za jakých podmínek lze využít akční nabídku?

  Nabídky označené jako „akční“ platí do vyprodání zásob nebo do doby skončení takové nabídky uvedené ve webovém rozhraní obchodu nebo do odvolání nabídky nebo do další aktualizace nabídky.

  3.3. Jak podat objednávku?

  Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

  Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).

  Před závazným odesláním objednávky vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a platby). Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství zboží, e-mailovou a dodací adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

  Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „dokončit objednávku“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

  O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

  Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

  3.4. Kdy je tedy smlouva uzavřena?

  Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu nebo převezmete objednané zboží (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článku 3.3 těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

  Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

  3.5. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

  Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.4 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e‑mailem.  Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 7), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

  3.6. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

  Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

  V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

  Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

  Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 3.4 těchto obchodních podmínek.

  3.7. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

  Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

  3.8. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

  Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva vám bude zaslána e‑mailem nebo na vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

  3.9. Je smlouva někde uložena?

  Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

  3.10. Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?

  V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi vám poskytneme veškeré potřebné informace.

  4. Platební podmínky

  4.1. Jaké způsoby platby přijímáme?

  Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

  • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku;
  • online platební kartou prostřednictvím platebního portálu GoPay;
  • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

  Případné další způsoby platby jsou uvedeny na samostatné stránce Platba a přeprava.

  Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

  4.2. Kdy nastane splatnost kupní ceny?

  V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky dle článku 3.4. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

  4.3. V jaké měně můžete platit?

  Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

  4.4. Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

  Zálohu na kupní cenu můžeme požadovat především u objednávek s celkovou cenou nad 5.000 Kč.

  Dále jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

  4.5. Jak vystavujeme účtenky v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb?

  Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb jsme povinni vystavit vám účtenku. Zároveň jsme povinni zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám zároveň udělujete souhlas s poskytnutím účtenky elektronickou formou.

  5. Dodací podmínky

  5.1. Jak posíláme zboží?

  Způsoby dodání zboží jsou uvedené na samostatné stránce Platba a přeprava. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte, můžeme ho určit my.

  5.2. Jaké jsou náklady na dodání zboží?

  Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na samostatné stránce Platba a přeprava.

  V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

  5.3. Kdy Vám zboží dodáme?

  Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

  Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky při zaslání zboží na dobírku, případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě).

  Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu Vás budeme informovat.

  Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

  5.4. Jak postupovat při převzetí zboží?

  Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

  Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na Vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

  5.5. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

  Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

  V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním ve výši 100 Kč, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč.

  Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

  6. Uplatnění dárkového poukazu

  6.1. Jak lze čerpat dárkový poukaz?

  Pro čerpání dárkového poukazu je nutné dárkový poukaz, který vám byl na základě vaší objednávky zaslán, u nás uplatnit. Na dárkovém poukazu jsou uvedeny zejména následující údaje:

  • částka, která je předmětem dárkového poukazu;
  • název webového rozhraní, kde lze dárkový poukaz uplatnit;
  • doba platnosti dárkového poukazu;
  • unikátní číselný kód dárkového poukazu;
  • způsob, jakým lze dárkový poukaz uplatnit.
    

  6.2. Je uplatňování dárkového poukazu nějak omezeno?

  Dárkový poukaz lze čerpat pouze jednou. Dárkový poukaz je přenosný a převoditelný na jinou osobu, a to i úplatně. Osoba, která předloží oprávněně nabytý dárkový poukaz, má stejná práva jako osoba, která dárkový poukaz zakoupila.

  Doba, po kterou lze dárkový poukaz uplatnit, je omezená. Dárkový poukaz je možné uplatnit nejpozději v poslední den doby jeho platnosti.

  6.3. Kdy můžeme dárkový poukaz odmítnout?

  Vezměte na vědomí, že v určitých situacích můžeme odmítnout dárkový poukaz akceptovat. Jde o případy, kdy:

  • dárkový poukaz byl předložen po uplynutí platnosti;
  • dárkový poukaz byl již jednou vyčerpán;
  • dárkový poukaz byl zneplatněn z důvodu odstoupení od smlouvy.
    

  7. Odstoupení od kupní smlouvy

  7.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?

  Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme. 

  Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

  7.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

  Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

  Byl-li vám společně se zbožím poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

  7.3. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

  V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:

  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a o tomto důsledku jste byli informováni;

  Vezměte na vědomí, že v případě dárkového poukazu nespočívá jeho obsah v trvalém nabytí vlastnického práva k dárkovému poukazu, ale ve Vašem oprávnění na plnění, které je na dárkovém poukazu uvedeno. Samotný dárkový poukaz má tak povahu služby. Z tohoto důvodu nemáte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku nárok na odstoupení od smlouvy v případě, že jste dárkový poukaz v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy využili.

  Objednáním dárkového poukazu tuto skutečnost berete na vědomí a souhlasíte s ní.

  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu.

  Tj. u zboží, které bylo vyrobeno nebo jinak upraveno na míru, nemáte v souladu s § 1837 písm. d) občanského zákoníku nárok na odstoupení od smlouvy. Jedná se zejména o náramky na míru anebo jakékoliv jiné zboží, které bylo zhotoveno, příp. upraveno dle přání zákazníka (např. rytí nebo gravírování, úprava velikosti ad.). Tyto vlastnosti dělají ze zboží jedinečný kus, sloužící potřebám daného zákazníka a nebylo by je tedy pro tyto jedinečné vlastnosti možno zařadit do nabídky.

  Objednáním takového zboží tuto skutečnost berete na vědomí a souhlasíte s ní.

  7.4. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

  Zboží jste povinni nám vrátit do 30 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu nebo na adresu našeho sídla. Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít.

  K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

  • kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
  • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Do vyjádření uveďte adresu pro doručování, telefon a e-mail.

  Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

  7.5. Kdy dostanete zpět své peníze?

  Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

  Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

  Peníze vám vrátíme:

  • stejným způsobem, jakým jsme je přijali, nebo
  • způsobem, jaký budete požadovat.

  Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

  Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu  hradíte Vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  7.6. Co když bylo vrácené zboží poškozené?

  Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Pokud zjistíme, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte nám za toto snížení hodnoty zboží. 

  7.7. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

  Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

  • technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží (článek 3.6 těchto obchodních podmínek);
  • zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;
  • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

  V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

  Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

  7.8. Podmínky použití slevových kupónů jsou definovány na samostatné stránce. Při využití slevového kupónu a následného odstoupení od smlouvy, se e-shop řídí informacemi uvedenými zde.

  8. Práva z vadného plnění

  Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

  Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

  9. Závěrečná ustanovení

  9.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

  K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

  Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

  9.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

  Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 11.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

  9.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

  Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.czwww.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

  Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  9.4. Co byste ještě měli vědět?

  Šperky z bižuterie nejsou vhodné pro lidi trpící alergiemi a s citlivou pokožkou. Doporučujeme nosit bižuterii / šperky přes oblečení, a ne na holém těle. Jak se starat o bižuterii.

  Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu.

  V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

  E-shop Beyou.cz je registrován u českého Puncovního úřadu. Seznam puncovních značek:

  puncovní značky

  B. Reklamační řád pro maloobchod


  Tento Reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného spotřebitelem prostřednictvím on-line obchodu Beyou.cz od naší společnosti:

  Belief s.r.o., se sídlem Potocká 58/7, Kohoutovice, 623 00 Brno
  IČ: 01797581
  DIČ: CZ01797581

  zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 79451

  adresa pro doručování: Belief s.r.o., Boční 620, 664 71 Veverská Bítýška
  telefonní číslo: +420 733 403 296
  kontaktní e-mail: obchod@beyou.cz

  1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

  1.1. Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali, a že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

  •    má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
  •    je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
  •    vyhovuje požadavkům právních předpisů;
  •    se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;
  •    odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a
  •    nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

  Dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době. Nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele neposkytujeme žádnou záruku za jakost.

  1.2. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte právo odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 7 Všeobecných obchodních podmínek.

  1.3. Pokud se vada zboží projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

  2. Jaká je záruční doba?

  2.1. U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba.

  2.2. V případě, že vám bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

  3. Jaká práva z vadného plnění máte?

  3.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117, a také § 2165 až 2174.

  3.2. V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám náleží zejména následující práva:

  a)   doplnění toho, co chybí – pokud vám dodáme zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo vám dodáme nekompletní zboží, máte právo na doplnění toho, co chybí;
  b)   sleva z kupní ceny – pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době, můžete požadovat vždy přiměřenou slevu z kupní ceny;
  c)   výměna zboží nebo vadné součásti zboží – výměnu zboží nebo vadné součásti zboží můžete požadovat vždy, pokud to není neúměrné k povaze vady (tj. zejména v případě, kdy není možná bezprostřední oprava věci) a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy. Právo na výměnu zboží vám nenáleží v případě, že je vadná pouze část (součást) zboží. Pokud v průběhu reklamačního řízení dojdeme k závěru, že je vadná pouze součást zboží, vyměníme vám tuto součást. Požadovat výměnu zboží nemůžete u zboží prodávaného za nižší cenu. Namísto toho můžete požadovat slevu z kupní ceny;
  d)   oprava věci – pokud je možné zboží opravit, náleží vám právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že nejsme schopni zboží opravit, budeme vás neprodleně informovat a můžete zvolit jiný zde uvedený způsob vyřízení reklamace;
  e)   vrácení peněz (odstoupení od smlouvy);
  f)    vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že:
         •    dodání vadné nebo nekompletní věci z naší strany zakládá podstatné porušení smlouvy; nebo
         •    nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo
         •    zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách); nebo
         •    se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo
         •    nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjednáme nápravu do 30 dnů od uplatnění reklamace.

  3.3. Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že vrátíte věc v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. Výjimkou jsou případy, kdy:

  a)   došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
  b)   jste použili věc ještě před objevením vady;
  c)   jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo
  d)   jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.
  e)   Se jedná o zboží, které bylo zhotoveno nebo jinak upraveno na míru a v souladu s § 1837 písm. d) občanského zákoníku nemáte nárok na odstoupení od smlouvy. Jedná se zejména o zboží zhotovené dle zadaných mír anebo jakékoliv jiné zboží, které bylo zhotoveno, příp. upraveno dle přání zákazníka (např. rytí/gravírování/vyšití textu, úprava velikosti atd.). Tyto vlastnosti dělají ze zboží jedinečný kus, sloužící potřebám daného zákazníka a nebylo by je tedy pro tyto jedinečné vlastnosti možno znovu zařadit do nabídky.

  4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

  4.1. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

  •    jste o vadě před převzetím věci věděli;
  •    zboží prodávané ve druhé jakosti; nebo
  •    jste vadu sami způsobili; nebo
  •    uplynula záruční doba.

  4.2. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

  •    opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů);
  •    věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
  •    vyplývá-li to z povahy věci (zejména zboží, které ze své povahy nemůže vydržet po celou dobu trvání záruční doby).

  5. Jak postupovat při reklamaci?

  5.1. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

  5.2. Reklamace přijímáme v našem sídle. Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace doporučujeme využít naši doručovací adresu Belief s.r.o., Boční 620, 664 71 Veverská Bítýška.

  Pokud máte zájem o opravu věci, a v potvrzení o trvání práv z vadného plnění (záručním listu) je uvedena osoba určená k opravě, jste povinni uplatnit reklamaci u této osoby. Tuto povinnost máte pouze v případě, že se tato osoba nachází na stejném místě jako my nebo na místě k vám bližším.

  5.3. Doporučený postup při reklamaci:

  •    pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně;
  •    zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o doplnění toho, co chybí, slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo jeho vadné součásti, opravu věci, vrácení peněz, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;
  •    reklamované zboží nám doručte spolu s uplatněním reklamace nebo následně (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na adresu sídla nebo provozovny (příp. na adresu osoby určené k opravě), přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
  •    pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

  Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

  5.4. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

  5.5. O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

  5.6. Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není možná), budeme vás neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem.

  5.7. Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Dále (po vyřízení reklamace) vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

  5.8. V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

  C. Podmínky užití webového rozhraní

  Nacházíte se na webovém rozhraní www.beyou.cz (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje naše společnost

  Belief s.r.o., se sídlem Potocká 58/7, Kohoutovice, 623 00 Brno
  IČ: 01797581
  DIČ: CZ01797581
  zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 79451
  adresa pro doručování: Belief s.r.o., Boční 620, 664 71 Veverská Bítýška
  telefonní číslo: +420 733 403 296
  kontaktní e-mail: info@beyou.cz

  Vezměte na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní nakupujete, registrujete se na něm nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

  1. Registrace na webovém rozhraní

  Na webovém rozhraní se můžete registrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webovém rozhraní. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno, příjmení a kontaktní e-mail. Registrací je založen uživatelský účet.

  Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

  Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit.

  V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

  Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

  Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užití.  

  1. Ochrana osobních údajů

  K ochraně osobních údajů Kupujícího jsou použity tyto podmínky pro ochranu osobních údajů.

  1. Služby společnosti Google a soubory cookies

  3.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  3.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  Podmínky používání cookies jsou zpracovány na samostatné stránce Cookies.

  1. Ochrana autorských práv

  Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

  Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. 

  4.1.      Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

  Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

  My jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

  Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

  1. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

  5.1.      Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

  5.2.      Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

  5.3.      Nemůžeme vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

  5.4.      Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

  Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 1.10.2020.

  Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na online chatu nebo e-mailem na obchod@beyou.cz. Rádi Vám poradíme.